Regulamin

 

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Internetowy panel gasparinutrition.pl (dalej też: Sprzedawca) prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży. Właścicielem panelu jest firma MUSCLE POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Krakowska 45 lok. 86/87A  NIP: 9492266115, Regon: 527368864, KRS: 0001078541

2. W celu korzystania z Panelu konieczny jest dostęp do internetu, posiadanie adresu e-mail, zainstalowanie dowolnej przeglądarki oraz akceptacja plików Cookies

3. Klientami w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są i nie mogą być konsumenci, zgodnie z definicją art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r.poz.1145) (dalej: k.c.)

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu gasparinutrition.pl.

5. Klienci przed złożeniem Zamówienia zobowiązani są zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a przystąpienie do procedury składania Zamówienia oznacza zapoznanie i się akceptację treści Regulaminu.

6. Wszelkie treści jak i zapisy niniejszego Regulaminu są objęte ochroną prawami autorskimi i stanowią własność firmy MUSCLE POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystanie bez zgody autora są zabronione. Naruszenie powyższego stanowi jednoznaczną i dobrowolną akceptację sankcji w postaci kary umownej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100) oraz jej uznanie przez Klienta dopuszczającego się naruszeń lub każdy inny podmiot, który dopuszcza się naruszeń. Powyższa kwota kary umownej nie zamyka roszczeń właściciela praw autorskich z tego tytułu i pozostawia możliwość dalszego dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej.

II. OFERTA

1. Produkty, które Sprzedawca prezentuje na stronie panelu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 k.c.

2. Sprzedawca zobowiązuje się, że prezentowane produkty będą dostarczone bez wad.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby prezentowane dostępności towarów, opisy i zdjęcia przedstawione na stronie rzetelnie odwzorowywały wygląd produktów, jednakże mają one wyłącznie charakter poglądowy

4. W związku z poglądowym charakterem informacji, o których mowa w ust.3 towary prezentowane mogą nieznacznie różnić się od towarów dostarczanych przez producentów, a także faktyczna dostępność towarów może być inna od prezentowanej.

5. Wszystkie prezentowane ceny towarów są proponowanymi cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena staje się wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie lub w przypadku błędów panelu w zakresie wskazywania dostępności towaru Klient jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w Zamówieniu i ma możliwość wyboru między: zmianą kupowanego towaru na inny wedle swojego uznania, wydłużonym czasem realizacji Zamówienia lub rezygnacją z Zamówienia. W przypadku braku podjęcia przez Kupującego decyzji w trakcie rozmowy telefonicznej, nie odbierania telefonów lub braku odpowiedzi na wiadomość e-mail w terminie 3 dni od dnia jej wysłania, Sprzedający we własnym zakresie decyduje czy zwraca Kupującemu cenę za dany towar czy wstrzymuje się realizacją zamówienia do momentu dostępności towaru na magazynie. O dokonanym wyborze Sprzedający poinformuje Kupującego przy użyciu jednej z form komunikacji określonej powyżej, wybranej wedle swego uznania.

III. ZAMÓWIENIE I ZAPŁATA

1. Zamówienia w Panelu gasparinutrition.pl można składać na 2 sposoby: a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie gasparinutrition.pl

2. Umowa zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta, wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia, a Klient od tego momentu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Kupującym.

3. Kupujący zobowiązany jest do podania danych niezbędnych w celu zawarcia umowy zakupu i realizacji umowy zgodnie z formularzem Zamówienia, dostępnym na stronie.

4. Do każdej przesyłki dołączona zostaje faktura VAT, niemniej skutki prawno-księgowe, w tym skutek doręczenia, następuje po wysłaniu faktury VAT w ramach procedury określonej w ust. 6.

5. Dane podane przez Kupującego celem wystawienia Faktury VAT są dla Sprzedawcy wiążące i nie jest on zobligowany do ich weryfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie podania kompletnych danych przez Kupującego lub podania danych błędnych lub nieprawdziwych. Wszelkie roszczenia podmiotów trzecich z tym związane pokrywa wyłącznie Kupujący.

6. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę dokumentów elektronicznych, w szczególności faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej, bez podpisu, na podany w Zamówieniu adres e-mail. Strony zgodnie postanawiają, iż za moment otrzymania dokumentu elektronicznego przez Kupującego, uznaje się chwile jego nadania/wysyłki przez Sprzedającego. Wraz z otrzymaniem dokumentu elektronicznego, zgodnie ze zd. poprzednim, rozpoczyna bieg termin płatności w nim określony. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia od Kupującego odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych uregulowanych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 08 marca 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.). Nadto, od dnia nabycia przez Sprzedającego prawa do odsetek o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedającemu przysługuje od Kupującego, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości określonej w art. 10 przytoczonej powyższej ustawy.

7. W razie zmiany adresu e-mail, o którym mowa w ust. 6 Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. Do czasu powiadomienia Sprzedawcy wiążący jest dla niego dotychczasowy adres poczty elektronicznej Kupującego i Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wystąpienia jakichkolwiek skutków zaniechania przez Kupującego poinformowania Sprzedawcy o nowym adresie poczty elektronicznej

8. Wystawcą Faktur VAT, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest właściciel internetowego panelu gasparinutrition.pl firma MUSCLE POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

9. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu Zamówienia lub przygotowane do odbioru osobistego. Sposób dostawy/odbioru jest zgodny z wybraną/wskazaną przez Klienta formą wskazaną w Zamówieniu.

10. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 30 zł do 300 zł i są zależne od rodzaju oraz wagi towaru. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w podsumowaniu formularza zamówienia.

11. Zapłaty za towar dokonać można zgodnie z formami płatności udostępnianymi na bieżąco w Panelu i widocznymi przy podsumowaniu formularza Zamówienia.

12. Akceptowane formy płatności to: a) przelewem na numer konta bankowego: Numer konta bankowego dla przelewów z terenu Polski : Numer konta bankowego dla przelewów zagranicznych : ING Bank Śląski S.A. O. w Częstochowie, IBAN: PL Swift Code: Number: b) zapłata kartą płatniczą – wówczas po dokonaniu opłaty karta płatnicza zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru, d) płatność gotówką lub kartą w momencie odbioru towaru osobiście w siedzibie Sprzedawcy, e)Imoje – Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. f) zewnętrzne systemy opłat dostępne w panelu.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ i WYSYŁKA TOWARU

1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się w Panelu podając prawdziwe dane firmy i akceptując niniejszy Regulamin, prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji wysyłki.

2. Potwierdzenie prawidłowo złożonego Zamówienia wysyłane jest automatycznie drogą mailową na adres podany przez Kupującego. Tą samą drogą Klient może być powiadamiany o statusie realizacji Zamówienia.

3. W przypadkach szczególnych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kupującym celem ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia.

4. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedającego i wysyłane co do zasady w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Powyższy termin może ulec wydłużeniu. O przypadkach szczególnych mogących potencjalnie wydłużyć termin realizacji Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę (pkt II ust. 6 Regulaminu).

5. W Zamówieniach, w których Kupujący wybrał jako formę płatności przedpłatę na konto Sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania przesłanych środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedawcy

6. Wybierając produkt w Panelu z podanym wariantem (tj. smak, kolor, rozmiar, model) Klient akceptuje fakt, że nie ma możliwości zamiany na inny i otrzyma produkt który zatwierdził w Zamówieniu.

7. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany warunków zamówienia, w szczególności zmiany produktów, jego wariantów, formy płatności w szczególności na podstawie uwag w komentarzu do Zamówienia, wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej. W przypadku jednak, gdy Kupujący zawnioskuje o taką modyfikację i zostanie ona wyraźnie zaakceptowana przez Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia Kupującemu opłaty manipulacyjnej, która zostanie doliczona do faktury lub innego dokumentu księgowego, a Kupujący ją akceptuje i zobowiązuje się do jej uregulowania.

8. Adres do wysyłki Klient uzupełnia w formularzu dostępnym przy składaniu Zamówienia, adresy podawane w innych miejscach(komentarze, uwagi itp.) nie będą brane pod uwagę i w żaden sposób wiążące dla Sprzedawcy. Jeżeli Klient pomylił się podając adres powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego niezwłocznie, przed wysyłką towaru poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

9. Kupujący ma obowiązek w obecności przedstawiciela przewoźnika/spedytora lub przedstawiciela Sprzedawcy (przy odbiorze osobistym), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu, jak i zgodności z zamówieniem. Z powyższych czynności Kupujący sporządzona w obecności przedstawiciela przewoźnika/spedytora lub przedstawiciela Sprzedawcy (przy odbiorze osobistym) protokół uwzględniający wszelkie uszkodzenia w szczególności opakowania, towaru, wraz z dokumentacja fotograficzną. W przypadku braku wykonania powyższej procedury przez Kupującego lub wysyłki protokołu i dokumentacji fotograficznej przez Kupującego z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 10, Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Kupującego, w szczególności tytułem wad lub/i uszkodzenia towaru.

10. Kupujący jest zobowiązany wysłać niezwłocznie tj. nie później niż 2 dni od dnia zdarzenia, protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, o których mowa w ust. 13, do Sprzedającego. Sprzedający w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu powyższej dokumentacji informuje Kupującego o akceptacji złożonego zgłoszenia bądź odmowie. W przypadku akceptacji zgłoszenia, Sprzedający w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji, zobowiązuje się do wysłania tożsamego towaru bez uszkodzeń lub zwrotu Kupującemu ceny na wskazany przez niego rachunek bankowy, o którego wskazanie Sprzedający zwróci się do Kupującego. Sprzedający informuje, że w skomplikowanych sprawach Kupujący może zostać poinformowany przez Sprzedającego o wydłużeniu terminu na akceptację bądź odmowę akceptacji zgłoszenia do 30 dni oraz w przypadku akceptacji zgłoszenia, o wydłużeniu terminu na wysłanie tożsamego towaru bez uszkodzeń lub zwrotu Kupującemu ceny na wskazany przez niego rachunek bankowy do 30 dni.

11. Zawierając umowę kupna ze Sprzedawcą Kupujący zobowiązuje się do jej przestrzegania. W przypadku nie odebrania przesyłki z zakupionym towarem, Kupującego nadal obowiązuje zawarta umowa a dodatkowo zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru i jego ewentualnej powtórnej wysyłki. Dodatkowo Sprzedający jest uprawniony do rozliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100), którą Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w tym zakresie. Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie gdyby szkoda powstała z powyższego tytułu przeniosła wysokość zastrzeżonej kary umownej. Nie dotyczy to przypadku opisanego w ust. 14.

12. W przypadku, gdy w przesyłce dostarczanej do Kupującego nie znajdowałby się etykiety towaru w języku polskim, Kupujący zobowiązuje się do poinformowania Sprzedającego o tym fakcie. Sprzedający dostarczy w/w etykiety na własny koszt do Kupującego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania powyższego zgłoszenia, a Kupujący zobowiązuje się do tego momentu do nie wykorzystywania towaru przez które Strony rozumieją w szczególności jego otwarcie, spożywanie, dalszą sprzedaż.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w par. V pkt. 8, zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.

2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia dostępnego poniżej(np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną z wykluczeniem firmy dostarczającej towar (zgodnej z wskazaniem na formularzu zakupu).

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnianego na stronie musclepower.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: info@gasparinutrition.pl lub adres korespondencyjny Muscle Power Sp. z o.o.

Oświadczenie Konsument/Klient ma możliwość złożyć na formularzu odstąpienia od umowy.

którego wzór został przygotowany na podstawie załącznika do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (z późniejszymi zmianami), lub innym stworzonym przez Konsumenta/Klienta zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Muscle Power Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy. W przypadku kiedy Konsument odstąpił od umowy po fakcie wysłania zamówionego towaru (nie odebranie przesyłki) zobowiązany jest on zgodnie z przepisami prawa do zwrotu kosztów odesłania/zwrotu towaru do Sprzedającego.

4. W terminie do 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedającego rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej – Sprzedający zwróci Konsumentowi płatności od niego otrzymane, z uwzględnieniem treści pkt. 3 powyżej.

5. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa. 

6. Towar należy odesłać na adres MUSCLE POWER Sp. z o.o. ul. Krakowska 45 lok. 86/87A (Park Handlowo-Usługowy „Warta”) 42-200 Częstochowa – adres ten podany jest również w stopce formularza odstąpienia.

7. W przypadku płatności walutowych czy płatności czekami Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta opłatami związanymi ze zwrotem przelanych środków na jego konto w wysokości do 10% zwracanej kwoty.

Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków z przepisów tych wynikających.

8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia tj. sprzedaży jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Konsumentowi.

9. Od dnia 1 stycznia 2021 roku, zapisy zawarte w niniejszym paragrafie dotyczące Konsumenta, obowiązują również względem umów zawartych po dniu 01 stycznia 2021 roku z podmiotem będącym osobą fizyczna zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VI. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Sprzedawca oświadcza iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodność z opisem towarów sprzedanych w Panelu na stronie internetowej gasparinutrition.pl, z zastrzeżeniem pkt II ust.1 i 3 Regulaminu

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 k.c.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: info@gasparinutrition.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, za wyjątkiem reklamacji związanych z uszkodzeniem przesyłki/towaru, które będą procedowane na zasadach określonych w pkt. IV ust. 9,10 niniejszego Regulaminu. W skomplikowanych sprawach Kupujący może zostać poinformowany o wydłużeniu rozpatrzenia Reklamacji jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia zgłoszenia.

4. Sprzedawca oświadcza, że nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, opisie produktu lub określony przepisami prawa (jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/ opis produktu przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Panelu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości leżące po jego stronie, zgłoszone przez Klientów/Kupujących. Zgłoszeń Klienci/Kupujący mogą dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres info@gasparinutrition.pl. 6. Łącze do platformy ODR

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokładna informacja o zasadach, rodzajach i formach przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w zakładce Polityka prywatności pod linkiem który znajdziesz tutaj.

2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione oraz przetwarza zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. ROSZCZENIA SPORNE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem /Kupującym podlega wyłącznej właściwości Sądu siedziby firmy Sprzedającego Power, którym jest właściwy Sąd w Częstochowie.

2. W przypadku, gdy Kupujący będzie chciał wdać się w spór ze Sprzedawcą w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z dostępnych metod rozstrzygania sporów na jakie Sprzedawca wyrazi zgodę w pismach obsługi reklamacji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

X